Preview Mode Links will not work in preview mode

Med hopp om livet


Mar 14, 2024

Hur vill vi leva vårt liv? Hur vill jag vara som människa? 

Vi tar det femte steget på den kontemplativa vägen och pratar om handling - hur kan vi leva och göra så att vi bidrar till det goda i världen? 

Walter Kalmaru och Ted Harris – båda författare funderar kring hur vi kan dela med oss och sprida det goda. Ted pratar om att den goda kraften kan ta sig flera uttryck - självomsorg och självmedkänsla, medkänsla och inte minst vördnad och omsorg om livet. Det är det som får livet att växa och blomstra.

Walter berättar om sin strävan att inte döma eller nedvärdera andra människor som en viktig del av hans liv. Och att handla osjälviskt - som betyder att göra något utan förväntan att få något tillbaka. Men som kan ge ett välbefinnande. Det är i vardagshändelserna som vi kan göra gott men vi behöver daglig påminnelse. Vi behöver mod, insikt och god vilja. Vi behöver också vara medvetna och förberedda för de goda handlingarna. 

Ted pratar om den villkorslösa kärleken – att visa omsorg om sina medmänniskor och vilja gott bara för att det bidrar till det goda. Walter lyfter uttrycket "kärleken behöver inget varför".

Framtiden måste bygga på försoning och på de goda handlingarna. 

Producent och programledare: Anna Nörby Gennerud
Musik: Jan Stenborg 

Mer info: www.annagennerud.com
Instagram: med_hopp_om_livet_podcast
Facebook: Med hopp om livet